RİSALE-İ KUDSİYYE

Bismillahirrahmanirrahim

RİSALE-İ KUDSİYYE

Sebeb-i Te’lif-i Risale ve Tesmiyesini Beyan Eder
(Bu Risale’nin Yazılmasındaki Sebep ve Hikmetler)

Sene binikiyüzyetmişbir idi
Muharremden dahi gün onbir idi

Budur galip o günlerden biriydi
Gece idi gönülde dert bir idi

Dediler gel Aziz Hakk’a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

Zuhur etti o dem sırrımda bir nur
Görenler zan ederdi nefha-i sur

Ki icmal üzre ızhar ile bir nur
Dediler bazı aşık ola pürnur

Bu nurdan hisse al Hakk’a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

Dediler bir eser yaz aşıkâne
Ola feyz-ü muhabbet salikâne

Hem olsun yadigârın arifâne
Okuyan derd-i Hakk ile boyana

Bu derd ile aziz Hakk’a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

Dediler Türkî olsun hem lisanı
Dahi bir veznile olsun beyanı

Dedim ben Yanyavî kıldım figanı
Çü bilmem şiir ile efsah lisanı

Kabalıkla gerek Hakk’a gidelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

Murad ancak muradullah dediler
Hatadan hıfz eder Allah dediler

Dedim bilmem dahi imlâ, dediler
Murad ma’nâ, değil elfaz-ı eşya dediler

Zuhura tabi ol Hakk’a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

Kamu ihvanlara icmal bir huccet
Ola hem okuyana feyz-i rahmet

Ola sâliklere feyz-ü mehabet
Gide teşviş bula teşvik-u rağbet

Bu rahmetten oku Hakk’a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

Eğerçi bazı esbap oldu illet
İnabe, rabıta hem gayrı zillet

Kemaliyle beyanında inayet
Keremler hem edip o Rabb-ı İzzet

Aziz kıl rabıta Hakk’a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

Çü birkaç hal sebep oldu risale
Zuhura geldi gelmeyen hayale

Hususa rabıta aslı visale
Oluptur rükn-i a’zam cümle hale

Bu teşvişten geçip Hakk’a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

Çü gördüm hayli salik oldu mehcur
Düşürdü harta hali oldu mestur

Çün ol zat müptedîdir oldu mahtur
Hicap oldu bu bar etti onu dûr

Bu hartadan geçip Hakk’a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

Risale yazmaya bu oldu illet
Eğer çi çok ise budur bidayet

Dahi mânada hem oldu işaret
Bu hizmette bu ismet oldu alet

Bu kemterle olun Hakk’a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

Cihana geldi bunca ekmel insan
Nice bin cild kitap yazdılar Ey Can

Ne hacet gayri onlar bahr-i umman
Dediler zer nişan olmakta şayan

Bu bir bahr-i esrar dal Hakk’a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim

Benim ed’af-i beşer Ya Rabb-i Yezdan
İşim leyl-ü nehar nisyanla ısyan

Bizi sehv-ü hatadan sakla Rahman
Senindir ilm-ü hikmet Rabb-i Sübhan

Bu hikmette düşüp Hakk’a gdelim
Cemâl-i bâkemâle seyredelim

Acep Kudsiyye şâyan oldu ismi
Anınçün bahr-i esrar oldu resmi

Ola nur okuyanın ruh-u cismi
Velâyet mâyesinden ola kısmi

Bu deryada düşüp Hakk’a gidelim
Cemal-i bâkemâle seyredelim.

Yanyalı Eş-Şeyh Mustafa İsmet Garîbullah Hz.

Kaynak : ismetefendi.org/ismetefendi/risale/03.htm

Bir cevap yazın

Your email address will not be published / Required fields are marked *